De zwemmer in mij
Potlood op papier
29 x 30 cm
2012
Don't Think I Am Outside Playing Cause I Am Inside Waiting
Potlood op papier
29 x 42 cm
2012
Het mogelijke gevaar komt van boven
Potlood op papier
24 x 32 cm
2012
Als een schip in woelig water
Potlood op papier
30 x 42 cm
2012
Ik ben het niet, zij zijn het
Potlood op papier
32 x 24 cm
2012
Groeien naar
Potlood op papier
32 x 24 cm
2012
Geven en nemen
Potlood op papier
41 x 34 cm
2012
Het langste uur in mijn leven
Potlood op papier
24 x 32 cm
2012
Netwerk
Potlood op papier
24 x 32 cm
2012
Córdoba
Potlood op papier
32 x 24 cm
2012
London
Potlood op papier
28 x 39 cm
2012
Spandoek
Potlood op papier
30 x 42 cm
2012
Vrijdag
Potlood op papier
32 x 24 cm
2012
Sorrow
Muurtekening Buiten de lijnen 02 De Fabriek
2012
Sorrow
Muurtekening Buiten de lijnen 02 De Fabriek
2012
Aankondiging
Het net
Potlood op papier
Hotel Sussex
Sint Rochus
Potlood op papier